ระบบจัดการ "การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ใช้งาน
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน    
กรุณากรอกรหัสผ่าน

ถ้าหากต้องการ Account กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

กลุ่มงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
อบจ.แม่ฮ่องสอน