ติดต่อสอบถาม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์/โทรสาร 053-611180

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000