ตารางข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "บุกแม่ฮ่องสอน"

เลขที่อสช. เลขที่ทะเบียน ทะเบียนลำดับที่ ออกให้ หมดอายุ ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อ-สกุล เอกสาร QR Code