ตารางข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน"

เลขที่อสช. เลขที่ทะเบียน ทะเบียนลำดับที่ ออกให้ หมดอายุ ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อ-สกุล เอกสาร QR Code
9052/2565 64100153 651533MSN0088 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายชาญฤทธิ์ แบเจ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9051/2565 64100153 651533MSN0087 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายรัฐพงษ์ วลัยรัตนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9050/2565 64100153 651533MSN0086 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายวีรเวช ศุภวัฒน์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9049/2565 64100153 651533MSN0085 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสายฟ้า -

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9048/2565 64100153 651533MSN0084 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางยิง -

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9047/2565 64100153 651533MSN0083 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอนงค์ ปิยชาติศรกุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9046/2565 64100153 651533MSN0082 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวเสาวณีย์ ไพรสุริยะ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9045/2565 64100153 651533MSN0081 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวนภา บวรบุญญานนท์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9044/2565 64100153 651533MSN0080 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอนัญญา ไพรสุริยะ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9034/2565 64100153 651533MSN0079 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายจ่าสอ หมอแอ๋

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9042/2565 64100153 651533MSN0078 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางนาคา อาทิตย์อุไร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9041/2565 64100153 651533MSN0077 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวเพ็ญ ไพรสุริยะ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9040/2565 64100153 651533MSN0076 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอะเลเดมะ เลาหมี่

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9039/2565 64100153 651533MSN0075 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางกัลยา ลิขิตดำรงกุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9038/2565 64100153 651533MSN0074 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสิริกร นิยมหรรษา

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9037/2565 64100153 651533MSN0073 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอะหวู่มะ เลาหมี่

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9036/2565 64100153 651533MSN0072 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางประทุม เลาหภัทรชัยพร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9035/2565 64100153 651533MSN0071 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายพรชัย เลาหมี่

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9034/2565 64100153 651533MSN0070 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอาซามะ แซ่ย่าง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9033/2565 64100153 651533MSN0069 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางบัวคำ วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9032/2565 64100153 651533MSN0068 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสมชาย วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9031/2565 64100153 651533MSN0067 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายธีระศักดิ์ เลาหมี่

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9030/2565 64100153 651533MSN0066 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายทศพร วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9029/2565 64100153 651533MSN0065 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวศิริพร เลาลี

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9028/2565 64100153 651533MSN0064 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางศรีพรรณ วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9027/2565 64100153 651533MSN0063 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายกล้าตะวัน ธรรมชาติร่มรื่น

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9026/2565 64100153 651533MSN0062 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอะเบ แซ่จู

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9025/2565 64100153 651533MSN0061 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอกนิษฐ์ รัตนตรัยรำลึก

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9024/2565 64100153 651533MSN0060 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายประพันธ์ วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9023/2565 64100153 651533MSN0059 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายธรรมยุทธ สินเช้า

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9022/2565 64100153 651533MSN0058 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสว่างกุล ทวีโชควุฒิกุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9021/2565 64100153 651533MSN0057 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสุรชัย เลาลี

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9020/2566 64100153 651533MSN0056 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวเลิศลักษณ์ บุญส่ง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9019/2565 64100153 651533MSN0055 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอาเมโหล่โตง เลาว้าง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9018/2565 64100153 651533MSN0054 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางอะซามะ เลายี่ป่า

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9017/2565 64100153 651533MSN0053 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวจารุณี วัฒนแสนสุข

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9016/2565 64100153 651533MSN0052 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายดำริ รัตนตรัยรำลึก

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9015/2565 64100153 651533MSN0051 12 เมษายน 2565 11 มีนาคม 2567 ถั่วลายเสือ นายบูรพา ธรรมชาติร่มรื่น

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9014/2565 64100153 651533MSN0050 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายเธียรชัย แซ่จู

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9013/2565 64100153 651533MSN0049 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวประภัสสร พงศารุ่งโรจน์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9012/2565 64100153 651533MSN0048 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาววาสนา แก้วฟู

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9011/2565 64100153 651533MSN0047 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอเนชา เฉลิมณรงค์ศักดิ์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9010/2565 64100153 651533MSN0046 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายชยธร จินดานิมิตนันท์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9009/2565 64100153 651533MSN0045 12 เมษายน 2565 11 พฤษภาคม 2567 ถั่วลายเสือ นายแก่นศักดิ์ โชคทวีนันท์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9008/2565 64100153 651533MSN0044 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางนะชิมา พงษ์ภูวสิษฐ์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9007/2565 64100153 651533MSN0043 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวอาซือมะ ลีจา

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9006/2565 64100153 651533MSN0042 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสุวโป่ เจริญธนเดช

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9005/2565 64100153 651533MSN0041 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายธงชัย พิชัยประยูร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9004/2565 64100153 651533MSN0040 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายศิรวิทย์ ขจรนิธิกร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9003/2565 64100153 651533MSN0039 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวราตรี รัตนโรจน์กุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9001/2565 64100153 651533MSN0037 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวจรรณวรรญ วาสสกุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

9000/2565 64100153 651533MSN0036 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบางชัย ชมทศทิศ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8998/2565 64100153 651533MSN0034 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางจันทิมา ชมชนะชัย

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8997/2565 64100153 651533MSN0033 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายปฐมพงศ์ ชมชนะชัย

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8996/2565 64100153 651533MSN0032 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบุญเลิศ ธวัชสัจธรรม

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8995/2565 64100153 651533MSN0031 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายพรรณศักดิ์ รักษาสุขจิตร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8994/2565 64100153 651533MSN0030 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางจ๋ามเงิน

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8993/2565 64100153 651533MSN0029 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอภิชาติ วรุดม

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8992/2565 64100153 651533MSN0028 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางเย็นฤดี โชคอุดมฤกษ์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8991/2565 64100153 651533MSN0027 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางระพีพรรณ ไพบูลย์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8990/2565 64100153 651533MSN0026 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางอรุณี แสงทอง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8989/2565 64100153 651533MSN0025 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางประพิน มัลธิกาล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8988/2565 64100153 651533MSN0024 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางอุไร ฉายบุญพันธ์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8987/2565 64100153 651533MSN0023 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางศรีลัย ทรัพย์สุวาณิชย์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8986/2565 64100153 651533MSN0022 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายปานฟู จันทราสวรรค์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8985/2565 64100153 651533MSN0021 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายเกียรติ เติกทอง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8984/2565 64100153 651533MSN0020 11 เมษายน 2565 12 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายแดง ธนานนท์ปรีชากุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8983/2565 64100153 651533MSN0019 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายแสวง กัมปนาทเสนากุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8982/2565 64100153 651533MSN0018 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายจงรัก สกุลวุฒิชัย

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8981/2565 64100153 651533MSN0017 11 เมษายน 2565 12 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายเติบ ธรรมบรรเจิด

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8980/2565 64100153 651533MSN0016 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายจักรพงษ์ ตั้งบัณฑิต

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8979/2565 64100153 651533MSN0015 11 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบุญเยาว์ รักทอง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8978/2565 64100153 651533MSN0014 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาววรัญญา จิตอารีย์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8977/2565 64100153 651533MSN0013 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายนรินทร์ ธูปเทียนมณี

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8976/2565 651533MSN0012 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายนพศร ศิลปจิตต์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8976/2565 651533MSN0012 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายนพศร ศิลปจิตต์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8975/2565 64100153 651533MSN0011 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางสาวจันทร์ศรี ชอบสง่างาม

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8974/2565 64100153 651533MSN0010 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบุญภพ นิยมเรือนทอง

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8973/2565 64100153 651533MSN0009 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายกิตติพงษ์ ชื่นสุขอารีกุล

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8972/2565 64100153 651533MSN0008 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายสมนึก ปู่ซิ

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8971/2565 64100153 651533MSN0007 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบุญศักดิ์ ตรีดิลกวิทย์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8970/2565 64100153 651533MSN0006 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายพะตะกู ไพรสัจพร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8969/2565 64100153 651533MSN0005 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายอุดม ประหยัดทรัพย์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8968/2565 64100153 651533MSN0004 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายศรีทอง ยิ่งรักเพ็ญจันทร์

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8967/2565 64100153 651533MSN0003 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางนิภาพร ไพรแก้วมณี

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8966/2565 64100153 651533MSN0002 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นางเบญจมาส คีรีธนภัทร

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์

8965/2565 64100153 651533MSN0001 12 เมษายน 2565 11 เมษายน 2567 ถั่วลายเสือ นายบุญทร ไพรผาธรรม

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์