ตารางข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน"

เลขที่อสช. เลขที่ทะเบียน ทะเบียนลำดับที่ ออกให้ หมดอายุ ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อ-สกุล เอกสาร QR Code
0001/2567 51100025 670242SRN0002 14 พฤษภาคม 2567 15 พฤษภาคม 2569 ถั่วลายเสือ นางยุพิน รัตนซ้อน

ดูข้อมูล

เปิดไฟล์